رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود دهم – ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ – ۲۰ مارچ ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود نهم – ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ – ۵ مارچ ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود هشتم – ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ – ۹ فوریه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود هفتم – ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ – ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود ششم – ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ – ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود پنجم – ۲۷ دی‌ ماه ۱۳۹۹ – ١٦ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود چهارم – ۲۲ دی‌ ماه ۱۳۹۹ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود سوم – ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ – ۷ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود دوم – ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ – ۴ ژانویه ۲۰۲۱

رادیو آکادمی جوانشیر – اپیزود اول – ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ – ۳ ژانویه ۲۰۲۱