سهند ستایش پور

سهند ستایش پور

سهند ستایش پور
دکتری عمومی پزشکی
سابقه ترید به مدت ۵ سال
مدرس تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته به مدت ۵ سال
سابقه تدریس و رفع اشکال به بیش از ۵۰۰۰ نفر
مدرس مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری